Sponsor voucher | login | muspas opladen | volg ons: 
 
privacyverklaring 


Dit is de privacyverklaring van HC Bloemendaal (hierna "HCB”) gevestigd te Bloemendaal en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40594946. Deze privacy verklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de AVG). Deze verklaring is mede van toepassing op de overige entiteiten van HCB, te weten Stichting De Topmusch en Stichting tot Stimulering van Sport en Spel in Kennemerland (SSSK).

 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a) de website (www. hcbloemendaal.nl) of de officiële social media pagina’s van HCB bezoekt;

(b) zich aanmeldt als lid;

(c) zich aan onze club verbindt als vrijwilliger;

(d) ouder en/of verzorger bent van een lid;

(e) sponsor, businesspartner en/of genodigde bent van sponsorbijeenkomsten;

(f) onze nieuwsbrieven ontvangt;

(g) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;

(h) door HCB als omwonende van de club wordt aangemerkt.

 

1.2 Wij kunnen hierbij de volgende (persoons)gegevens verzamelen:

(a) NAW gegevens, email adres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht

(b) bankrekeningnummer

(c ) beroep (van ouder en/of verzorger) van het lid

(d) lidnummers van bond en scheidsrechterkaart

(e) teamfoto

(f) gedrag en hockeyvaardigheden

(g) gegevens over afspraken en voorkeuren

 

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a) uitvoering te geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;

(b) HCB nieuwsbrieven te verzenden of informatie te verstrekken;

(c) contact met u op te nemen of te onderhouden;

(d) de website te optimaliseren;

(e) administratieve doeleinden.

 

2. GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGVENS (RECHTSGROND):

Verwerking is noodzakelijk voor

(a) de uitvoering van het lidmaatschap van HCB;

(b) de uitvoering van vrijwilligerswerkzaamheden voor HCB;

(c) de uitvoering van een sponsor- of zakelijke overeenkomst;

(d) voldoen aan een wettelijke plicht.

 

3. SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING

HCB zal om uitdrukkelijke toestemming verzoeken voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens indien dit wettelijk is vereist.

 

4.INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, VERWIJDERING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met HCB via [email protected] voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw gegevens. Hierbij geldt dat een deel van de persoonsgegevens zelf kan worden verwerkt via zijn/ haar persoonlijke account;

(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HCB.

 

5.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen

treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

6.DERDEN

6.1 De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

6.2 Wij verstrekken uw gegevens aan derden, waaronder:

(a) LISA (ledenadministratie systeem);

(b) KNHB;

(c) KIM 2.2 (voor inning contributies);

(d) Standenmotor;

(e) Sportlink;

(f) Theo-door (spelervolgsysteem);

(g) Le Credit Sportif (muspas);

(h) drukker van hard copy ledenlijst en Musplus.

 

6.3 Deze derden gebruiken de gegevens voor de in deze privacyverklaring opgesomde verwerkingsdoeleinden. HCB sluit met deze derden een verwerkingsovereenkomst die erop ziet dat de derden voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

6.4 Voor het overige zal HCB de persoonsgegevens niet met derden delen, tenzij (i) door het lid uitdrukkelijke toestemming is gegeven of (ii) dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval.

6.5 Op de website zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer gebruikers deze websites bezoeken, zijn de privacyverklaringen van deze derde partijen van toepassing. HCB is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met persoonsgegevens van gebruikers wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden.

 

7. BEELDRECHT

7.1 Tijdens trainingen, wedstrijden en hockey gerelateerde activiteiten bij HCB worden regelmatig beelden van acties en sfeerbeelden gemaakt en/of opgenomen waarop leden van HCB, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de HCB website en/of via social media van HCB verschijnen. Indien hiertegen bezwaar bestaat dient dit via [email protected] kenbaar te worden gemaakt. Betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd.

Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop de gebruiker niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld. Portretten van leden kunnen worden opgenomen op de website en/of app ten behoeve van teamidentificatie.

7.2 Ieder jaar geeft HCB een ledenlijst uit met daarin foto’s van vrijwilligers, teams, de NAW gegevens van alle leden en Zomerzorgleden. Deze ledenlijst wordt gedistribueerd aan alle (Zomerzorg)leden. Hier geldt eveneens dat indien hiertegen bezwaar bestaat tegen vermelding dit via [email protected] kenbaar dient te worden gemaakt, zodat uw gegevens verwijderd zullen worden.

 

8. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht. Ten behoeve van lustra en andere activiteiten waarbij er een intentie bestaat om oud-leden te benaderen, heeft HCB graag de mogelijkheid om de geldende bewaartermijnen op te schorten. Bij beëindiging van het lidmaatschap kunt u aangeven dat u niet akkoord gaat met het aanhouden van de eerder aangeleverde persoonsgegevens.

 

9.WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.