Sponsor voucher | login | muspas opladen | volg ons: 
 
club_protocol_cameratoezicht 

Protocol Cameratoezicht HC Bloemendaal


HC Bloemendaal is verantwoordelijk voor de veiligheid en de beveiliging van het clubhuis, de hockeyvelden en het terrein daar omheen aan de Aelbertsbergweg 3 te Bloemendaal.


Het bestuur van HC Bloemendaal heeft besloten cameratoezicht toe te passen. Het bestuur vindt dit noodzakelijk om de belangen van HC Bloemendaal, haar leden en haar bezoekers te behartigen en hun eigendommen waar nodig te beschermen.


In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de camera's, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal.Artikel 1. Doel van het cameratoezicht

1. Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van de belangen, eigendommen van HC Bloemendaal, haar leden en haar bezoekers met inachtneming van de regels voor privacy.


Artikel 2. Taken en verantwoordelijkheden

 1. Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van HC Bloemendaal.Het commissielid IT voert het dagelijkse beheer over het systeem.
 2. Het commissielid IT draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een calamiteit is veiliggesteld.
 3. Het commissielid IT stelt de beelden direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door het bestuur van HC Bloemendaal.
 4. Beelden worden niet aan derden overgedragen, anders dan aan daartoe bevoegde overheidsinstanties, indien de wet de eist of er andere zwaarwegende belangen zijn.

Artikel 3. Privacy van bezoekers

 1. Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel van HC Bloemendaal omhet clubhuis, de hockeyvelden en het terrein daar omheen aan de Aelbertsbergweg 3 te Bloemendaalte beveiligen.
 2. Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd middels een bord bij de hoofdingang van HC Bloemendaal en zal indien nodig op enkele andere plaatsen rond en binnen het clubhuis ook worden gemeld.

Artikel 4. Inzage in opgenomen materiaal

 1. Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen opgesteld voor het inzien van beelden.
 2. Indien iemand beelden wil inzien, heeft hij of zij slechts het recht beelden in te zien waarop hij of zij zelf of zijn/haar minderjarige kinderen zichtbaar is resp. zijn. Bij aanvraag dient de betrokkene aan te geven op welk tijdstip de beelden zijn gemaakt. Dit door dag en tijdstip te benoemen.
 3. Beeldmateriaal kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door het bestuur van HC Bloemendaal. Het belang van inzage dient te worden afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op het beeldmateriaal voorkomen, alsmede het belang van opsporende overheidsinstanties, als beelden bijvoorbeeld als bewijsmateriaal kunnen worden beschouwd
 4. Het bestuur van HC Bloemendaal beslist binnen 7 dagen op een verzoek van inzage van beeldmateriaal.
 5. Inzage van het beeldmateriaal geschiedt onder aanwezigheid van een bestuurslid.

Artikel 5. Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden

 1. Beelden kunnen door het bestuur worden overgedragen aan politie en justitie.

Artikel 6. Het camerasysteem en beveiliging
 1. Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera's die opnamen maken van (de ingang van) het clubhuis, de hockeyvelden en het terrein daar omheen. Er worden geen opnames gemaakt in de kleedkamers en toiletten. Opnames kunnen 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaatsvinden.
 2. De recorder is afgesloten voor derden. Alleen de voorzitter, de commissaris algemene zaken en hetcommissielid IThebben toegang tot de recorder.
 3. De opnames worden na ongeveer een week overschreven.
 4. Beelden van incidenten worden veiliggesteld en bewaard zolang dat noodzakelijk is.
 5. Camerabeelden worden gebruikt in het kader van een onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie.
 6. Het beeldmateriaal kan worden ingeziendoor het bestuur, waarbij tenminste twee bestuursleden aanwezig zijn en zo het vier ogen principe wordt toegepast. Hetis niet de intentie van HC Bloemendaal om dit daadwerkelijk te doen. In principe vindt dit alleen plaats als er calamiteiten hebben plaatsgevonden of wanneer er beelden worden opgevraagd door derden.

Artikel 7. Informatieverstrekking
 1. Dit protocol zal via de website van HC Bloemendaal worden gepubliceerd.
 2. Bij aanpassingen in het protocol volgt er een publicatie op de website van HC Bloemendaal.
 3. Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage dienen te worden ingediend bij het bestuur van HC Bloemendaal.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering 21 maart 2022.


 

 
HCBloemendaal TV
Inschrijven nieuwsbrief
 
Agenda