Sponsor voucher | login | muspas opladen | volg ons: 
 
ObligatieMus 

Introductie

De ObligatieMus is een achtergestelde lening aan de hockeyclub die aan de verstrekker een netto rendement oplevert van 0% - slechts licht lager dan een spaarsaldo - en tegelijkertijd voor de club een hoge netto bijdrage oplevert.

Sinds 2009 worden jaarlijks ObligatieMussen uitgegeven waardoor de club belangrijke investeringen in de accommodatie heeft kunnen doen.

Meest in het oog springend is kunstgrasveld 2, dat in 2012 met een groot aantal ObligatieMussen is gefinancierd, maar ook vele kleinere accommodatie-investeringen zoals de opslagloods achter het clubhuis, de teamruimte en recent de zonnepanelen zijn met dit instrument gefinancierd.

De ObligatieMus actie 2016-2017 zal geheel ten goede komen aan het realiseren van een derde waterveld. Het doel is om minimaal 170 ObligatieMussen te plaatsen.

Wat is een ObligatieMus?

Hieronder staan de belangrijkste punten uit het ObligatieMusplan:

-U leent éénmalig een bedrag aan de club. U kunt kiezen uit één achtergestelde obligatielening van €1.500 of een veelvoud daarvan. De looptijd van deze lening is 8 jaar.

-De jaarlijkse aflossing schenkt u echter weer aan de club door middel van een zogenoemde ‘schenking van een periodieke gift’. Deze periodieke schenking is jaarlijks volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen, omdat deze schenking niet valt onder de beperking van 1% van het verzamelinkomen, die geldt bij andere giften en omdat de vereniging op grond van de wet hiervoor kwalificeert, waardoor een periodieke schenking fiscaal aftrekbaar is. U betaalt dus minder belasting. Deze schenkingen worden notarieel vastgelegd.

-Over het nog niet afgeloste bedrag, ontvangt u acht jaar lang van HC Bloemendaal net na elke jaarwisseling 10,6% rente. Deze rente-inkomsten zijn voor u onbelast (box 3).

Het ObligatieMusplan is in nauw overleg met onze belastingadviseur en ons notariskantoor tot stand gekomen. De Belastingdienst Haarlem heeft in 2009 het ObligatieMusplan goedgekeurd. Deze goedkeuring is van belang omdat u, indien gewenst, gebruik zult kunnen maken van fiscale aftrek. Sindsdien heeft de club elk jaar obligaties uitgegeven. Het is geen nieuw ontwikkeld plan, andere sportclubs maken er ook gebruik van. De vereniging kan geen garantie geven op de fiscale structuur.

Tot zekerheid dat de rente te allen tijde aan de schenker kan worden terugbetaald, wordt het rentegedeelte van de inleg direct op een rekening van een speciale stichting gestort.

Rekenvoorbeeld

Stel u koopt 1 ObligatieMus van € 1.500. Tevens schenkt u de aflossing van deze inleg over acht jaar aan de club. Deze schenking is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting: €188 per jaar. Het netto voordeel is bij een belastingtarief van 52% € 98 per jaar (box 3). Voor acht jaar is dat in totaal € 784. De club vergoedt 10,6% rente over de uitstaande inleg over acht jaar (box 3). In dit voorbeeld is dat in totaal €716. Daarmee heeft u na acht jaar € 784 terug via de belastingaftrek en € 716 door rente en daarmee uw inleg ad € 1.500.

Bij een belastingtarief van 42% heeft u een totale belastingaftrek van € 630 en krijgt daardoor, met het totale bedrag aan rente van €716, € 1.346 terug; een netto-schenking van € 154.

HC Bloemendaal krijgt € 1.500 inleg - € 716 rente = € 784 om te investeren in het waterveld.

Risico’s

De ObligatieMus is een achtergestelde lening. Dit betekent dat HC Bloemendaal de wettelijke plicht heeft om rente en aflossing te betalen (de aflossing wordt echter verrekend met de periodieke schenkingen). Om de betalingen van de rente te verzekeren, zal het rentedeel direct worden gestort op de rekening van de stichting die mede als doel heeft de rente aan de obligatiehouders te betalen: de Stichting tot Stimulering van Sport en Spel in Kennemerland (SSSK), die onze accommodatie beheert.

Zoals bij ieder bedrijf en iedere vereniging is het mogelijk dat HC Bloemendaal, welke al sinds 1895 actief is in de hockeysport, in betalingsproblemen zou kunnen komen of, in het meest extreme geval, failliet zou kunnen gaan.

In dat extreme geval kan HC Bloemendaal niet langer aan haar renteverplichting voldoen. De rente kan in die situatie nog steeds van de stichtingsrekening worden betaald. In dat geval blijven eventuele verplichtingen tot het doen van schenkingen aan HC Bloemendaal wel bestaan.


Hoe kunt u meedoen?

-U kunt een inschrijfformulier aanvragen bij de penningmeester van de hockeyclub via ([email protected]) of via dezelink downloaden

-U vult het inschrijfformulier in, voegt een kopie identiteitsbewijs toe van u en eventueel uw partner, en stuurt dit alles op naar: Hockeyclub Bloemendaal, t.a.v. de Penningmeester, Postbus 163, 2060 AD Bloemendaal of gescand naar: [email protected]

-Uw deelname inclusief de periodieke gift zal notarieel vastgelegd te worden. Hier zijn voor u geen kosten verbonden.

-Een uittreksel van de originele akte krijgt u thuisgestuurd.

-Een instructie ten behoeve van uw belastingaangifte krijgt u per e-mail toegezonden.

Vragen?

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Ferdi Kramer, de penningmeester van de hockeyclub ([email protected]), Robert Doekes ([email protected]), Hans Beeren ([email protected]), belastingadviseur, of Lo van Noordwijk ([email protected]), oud-notaris.

Informatie voor bij het invullen van belastingaangifte

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van Hockeyclub Bloemendaal: 002587932

In overleg met Hans Beeren, van Londen & Van Holland Registeraccountants & Belastingadviseurs is onderstaande instructie opgesteld die gebruikt kan worden bij het invullen van de belastingaangifte:

De vragen op uw aangiftebiljet zijn niet meer genummerd daarom zijn de categorieën vermeld.


Vanaf 2009 tot en met 2016 (Zonnepanelen)
Verwerking Obligatielening in de aangifte Inkomstenbelasting (IB) uitgaande van één participatie van € 1.400.
De obligatiehouders nemen in hun aangifte IB op:
1) Onder persoonsgebonden aftrek; de periodieke giften voor een bedrag van € 200
2) Onder de box III bezittingen de resterende vordering (per belastingjaar) op de hockeyclub. De contante waarde van de verplichting uit hoofde van de periodieke schenking kan niet als schuld in box III worden opgenomen.


Vanaf 2016-2017 (Derde Waterveld)

Verwerking Obligatielening in de aangifte Inkomstenbelasting (IB) uitgaande van één participatie van € 1.500.
De obligatiehouders nemen in hun aangifte IB op:
1) Onder persoonsgebonden aftrek; de periodieke giften voor een bedrag van € 188
2) Onder de box III bezittingen de resterende vordering (per belastingjaar) op de hockeyclub. De contante waarde van de verplichting uit hoofde van de periodieke schenking kan niet als schuld in box III worden opgenomen.

 
HCBloemendaal TV
Inschrijven nieuwsbrief
 
Agenda